Sofas

Tala sofa | $1395 Choice of fabrics

Dorset | $1295 Choice of fabrics

Poppy | $1299 SALE $969

Oslo Sofa

Oslo Sofa | $2695

Manhattan Leather Sofa

Manhattan Leather Sofa | $2595

Buckingham Reclining Leather Sofa

Buckingham Reclining Leather Sofa | $4895

E 200 Leather Sofa

E 200 Leather Sofa | $4295

E 300 Leather Sofa

E 300 Leather Rocking Sofa | $4695

729 Sofa

Metropolitan Sofa Leather

Metropolitan Sofa Leather | $4595

729 Sofa

729 Sofa

Massimo Power Sofa

Massimo Power Sofa

Avery Reclining Sofa

Avery Reclining Sofa

Lilly

Lilly

Michael Sofa

Michael Sofa | $1595

Kerman

Kerman

Redux

Wollo

Wollo

Milo

Lucia

Lucia

Osman

Osman

Cora

Cora

Havana

Imperial

Karma

Alula

Alula

Andros

Andros

Arlo

Arlo

Barbara

Barbara

Cato

Cato

Dot

Florence | Sale $799

Mica

Mica

Seattle

Seattle

Wynona

Wynona

Yellowstone II Reclining Sofa

Yellowstone II Reclining Sofa

Ava Sofa

Clarice Sofa

Gemini Sofa

Pantera Sofa

Paramount Sofa

Paramount Sofa

Prague Sofa

Soho Condo Sofa

Soho Sofa

Townhouse Sofa

StuyvesantSofa

Stuyvesant Sofa

Clarice-Sofa

Clarice Sofa